L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions per a projectes de creació i producció culturals, generats a les nostres comarques, tant si són realitzats per companyies o creadors consolidats, com si es tracta de creació feta per valors emergents perquè puguin fer visible el seu talent. 


Igualment, pretenen donar suport a propostes culturals privades, amb especial impacte sobre el territori, especialment sobre aquelles zones amb menor presència de determinats productes culturals, a través de circuits singulars d’espectacles i festivals que arribin a diferents localitats. Els projectes de creació i producció així com els espectacles a exhibir hauran de ser preferiblement en llengua catalana o occitana. 


En funció del que determini la corresponent convocatòria, es podran acollir les creacions i produccions culturals o els circuits d’espectacles i festivals, que tinguin caràcter professional i es trobin inclosos en algun dels cinc àmbits següents:

A. Producció cultural

 • Àmbit 1: Producció d’espectacles d’arts escèniques (teatre, titelles, circ, dansa...).
 • Àmbit 2: Producció d’arts visuals, amb independència del seu metratge final.
 • Àmbit 3: Producció musical.  Inclou enregistraments destinats a la seva difusió en format físic (disc) o digital (a través d’Internet) i videoclips musicals.
B. Exhibició en circuits d’espectacles i festivals: 

 • Àmbit 4: Exhibició d’espectacles en circuits i festivals d’arts escèniques (teatre, titelles, circ, dansa...).
 • Àmbit 5: Exhibició d’espectacles en circuits i festivals musicals.

Beneficiaris: Podran sol·licitar subvencions les persones físiques o jurídiques, amb domicili fiscal, o amb delegació, a qualsevol localitat de les comarques de Lleida, i que siguin titulars dels drets sobre el producte final o responsables del circuit o festival que se subvenciona.  


Resten expressament exclosos dels ajuts que preveuen aquestes bases els ens locals i les entitats sense ànim de lucre.

Els documents que acompanyaran a la sol·licitud s’incorporaran a una única tramesa. La documentació a aportar és:

 

 1. Document genèric de sol·licitud de l’ajut que facilitarà l’IEI, en què es farà constar, entre altres extrems: 

 

 • Previsió del calendari d’execució de l’activitat i del seu finançament. 
 • Declaració que no hi ha cap causa de prohibició per rebre la subvenció. 
 • Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb l’Agència Tributària, la Seguretat Social, la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms. 
 • Autorització perquè des de l’IEI es puguin sol·licitar, per mitjans telemàtics, les certificacions d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 

 1. b) La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació següent: 

 

 • Memòria explicativa del projecte creatiu a desenvolupar, o del circuit d’espectacles a representar, amb especial referència als criteris que consten en l’article 13 i, en el cas dels àmbits 4 i 5 (exhibició en circuits d’espectacles i festivals), a la definició que se’n fa a l’article 1, incloent ‘hi el detall de les localitats on seran presents.
 • Acreditació de la titularitat dels drets sobre el producte final a subvencionar.
 • Pressupost detallat de la despesa (IVA inclòs), desglossat per conceptes i relacionat amb les activitats referenciades a la memòria explicativa tenint en compte allò que es detalla en l’article 2, i previsió de finançament.

Obertura convocatòria: 28/06/2023

Tancament convocatòria: 17/07/2023

Termini justificació: 31/03/2024

Iniciar Tràmits en línia:

→ TRAMESA GENÈRICA IEI

→ SOL·LICITUD D'ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ

→ FITXA NORMALITZADA DE DADES DE TERCERS 

→ JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS

En cas que el beneficiari sigui una persona física, podrà presentar la documentació en suport paper, en el Registre d’Entrada de Documents de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

Telèfon de suport:

973261799

Adreça de suport:

[email protected]

Subvencions a la creació i producció culturals i a circuits d'espectacles i festivals, de caràcter privat.