INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS Administracions públiques Lleida Lleida
Estructura orgànica

Òrgans de govern i òrgans funcionals

L'estructura interna de l'IEI contempla dos tipus d'òrgans: els òrgans de govern (Presidència, Junta Rectora, Consell General i Direcció) i els òrgans funcionals (els Departaments i Seccions).

Els primers compleixen funcions d'organització del govern intern i d'organització del seu funcionament administratiu. Els òrgans funcionals són aquells que tenen atribuïdes funcions tècniques i científiques de caràcter específic.

Presidència

La Presidència de la Diputació ostenta la representació de l'IEI i executa dels acords de la Junta Rectora en l'àmbit econòmic i en l'àmbit de personal. Pot exercir també facultats disciplinàries i iniciar accions judicials i interposar recursos en nom de la institució.

Junta Rectora

És l'òrgan col·legiat que exerceix les funcions de govern juntament amb el la Presidència. Té facultats per decidir l'actuació en qüestions econòmiques, en la gestió tècnica i específica de l'IEI, en actuacions judicials i en l'àmbit de personal. Està constituïda per la Presidència, la Vice-presidència i la Direcció de l'IEI, cinc membres en representació del Consell General, tres presidents/es dels Consells Comarcals de la demarcació, un representant del Conselh Generau d'Aran, dos representants de la UdL, un representant de la direcció del Centre Associat de la UNED de Cervera i un altre del de la Seu d'Urgell, les persones titulars de la Secretaria General i de la Itervenció de la Diputació, més una persona en representació de cadascun dels grups polítics que conformen el Ple de la Diputació.


El Consell General és l'òrgan que dona caràcter acadèmic a la institució.  El constitueixen un total de 36 consellers i conselleres nomenats pel ple de la Diputació, per un període de quatre anys renovables per meitats cada dos. La seva acció s'inscriu en l'àmbit de les funcions específiques i es concreta en la formulació de propostes organitzatives que han de ser aprovades per la Junta Rectora per tal que tinguin efectivitat.


La Direcció té la funció de dirigir l'activitat diària de l’IEI, exercir la direcció de personal, la gestió ordinària, la coordinació de les tasques dels departaments i seccions, i alhora dirigir i coordinar els serveis tècnics i administratius, així com redactar l'avantprojecte de pressupost ordinari,  el programa anual d'activitats i la memòria corresponent.