INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS Administracions públiques Lleida Lleida
Estructura orgànica

Òrgans de govern i òrgans funcionals

L'estructura interna de l'IEI contempla dos tipus d'òrgans: els òrgans de govern (Presidència, Vicepresidència, Consell Rector, Consell General i Direcció) i els òrgans funcionals (els Departaments i Seccions).

Els primers compleixen funcions d'organització del govern intern i d'organització del seu funcionament administratiu. Els òrgans funcionals són aquells que tenen atribuïdes funcions tècniques i científiques de caràcter específic.

Presidència

La Presidència de la Diputació ostenta la representació de l'IEI i executa dels acords del Consell Rector i del Consell General en l'àmbit econòmic i en l'àmbit de personal. Pot exercir també facultats disciplinàries i iniciar accions judicials i interposar recursos en nom de la institució.

Consell Rector

És l’òrgan col·legiat que determina la política d’actuació i gestió, així com l’aprovació de les línies estratègiques de l’Institut d’Estudis Ilerdencs,
Està constituït per la Presidència, la Vicepresidència, la Direcció de l'IEI i els vocals

Consell General

El Consell General és el màxim òrgan assessor en matèria científica i, per tant, l’encarregat d’orientar les
línies de treball, tant a nivell investigador com divulgatiu, que aprovarà, si escau, el Consell Rector i que
desenvoluparan els diferents departaments i seccionsEl Consell General és l'òrgan que dona caràcter acadèmic a la institució.  El constitueixen un total de 36 consellers i conselleres nomenats pel ple de la Diputació, per un període de quatre anys renovables per meitats cada dos. La seva acció s'inscriu en l'àmbit de les funcions específiques i es concreta en la formulació de propostes organitzatives que han de ser aprovades per la Junta Rectora per tal que tinguin efectivitat.


La Direcció té la funció de dirigir l'activitat diària de l’IEI, exercir la direcció de personal, la gestió ordinària, la coordinació de les tasques dels departaments i seccions, i alhora dirigir i coordinar els serveis tècnics i administratius, així com redactar l'avantprojecte de pressupost ordinari,  el programa anual d'activitats i la memòria corresponent.