INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS Administracions públiques Lleida Lleida
Estructura orgànica

Òrgans de govern i òrgans funcionals

L'estructura interna de l'IEI contempla dos tipus d'òrgans: els òrgans de govern (Presidència, Vicepresidència, Consell Rector, Consell General i Direcció) i els òrgans funcionals (els Departaments i Seccions).

Els primers compleixen funcions d'organització del govern intern i d'organització del seu funcionament administratiu. Els òrgans funcionals són aquells que tenen atribuïdes funcions tècniques i científiques de caràcter específic.

Presidència

La Presidència de la Diputació ostenta la representació de l'IEI i executa dels acords del Consell Rector i del Consell General en l'àmbit econòmic i en l'àmbit de personal. Pot exercir també facultats disciplinàries i iniciar accions judicials i interposar recursos en nom de la institució.

Consell Rector

És l’òrgan col·legiat que determina la política d’actuació i gestió, així com l’aprovació de les línies estratègiques de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, està constituït per la Presidència, la Vicepresidència, la Direcció de l'IEI i els vocals.Consell General

El Consell General és el màxim òrgan assessor en matèria científica i, per tant, l’encarregat d’orientar les línies de treball, tant a nivell investigador com divulgatiu, que aprovarà, si escau, el Consell Rector i que desenvoluparan els diferents departaments i seccions. La vigència en el càrrec coincidirà amb el mandat de la corporació. La seva naturalesa, composició, atribucions i funcionament estan regulades al capítol quart dels estatuts de l’IEI.CONSELL GENERAL DE L’IEI

El Consell General és el màxim òrgan assessor en matèria científica i, per tant, l’encarregat d’orientar les línies de treball, tant a nivell investigador com divulgatiu, que aprovarà, si escau, el Consell Rector i que desenvoluparan els diferents departaments i seccions. La vigència en el càrrec coincidirà amb el mandat de la corporació. La seva naturalesa, composició, atribucions i funcionament estan regulades al capítol quart dels estatuts de l’IEI.

 

Composició del Consell General de l’IEI. Legislatura 2023-2027

L’òrgan de la legislatura 2023-2027 encara està pendent de constitució i la seva composició està determinada de la següent forma:

a. La Presidència
b. La Vicepresidència
c. La Direcció
d. Els/les consellers/eres
e. Els vocals següents:

  • Una persona que hagi destacat en el camp de les ciències, les lletres, les arts o, particularment en la recerca local o comarcal, designada per cadascun dels consells comarcals de les terres de Lleida.

  • Una persona que hagi destacat en el camp de les ciències, les lletres, les arts o, particularment en la recerca local o territorial, designada per Conselh Generau d’Aran.

  • El/La rector/a de la UdL, o persona en qui delegui.

  • El/La director/a de la UNED de la Seu d’Urgell, o persona en qui delegui.

  • El/La director/a de la UNED de la Cervera, o persona en qui delegui.

  • Un/a representant de l’Institut d’Estudis Aranesi-Acadèmia aranesa dera lengua occitana.

f. La Secretaria del Consell General


La Direcció té la funció de dirigir l'activitat diària de l’IEI, exercir la direcció de personal, la gestió ordinària, la coordinació de les tasques dels departaments i seccions, i alhora dirigir i coordinar els serveis tècnics i administratius, així com redactar l'avantprojecte de pressupost ordinari,  el programa anual d'activitats i la memòria corresponent.