L’objecte d’aquestes bases es regular la concessió de subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització d’activitats culturals, incloses en alguna de les tipologies següents:

1. Activitats de promoció cultural:

a) Activitats de dinamització: concursos, certàmens, trobades, aplecs, diades, setmanes culturals, festes temàtiques de cultura popular, cercaviles de foc, representacions i activitats de cultura popular i tradicional.
b) Activitats artístiques: pintura, fotografia, musica, cinema, teatre, dansa, suport a la creació i producció artística (inclosos festivals i programacions estables d’àmbit cultural) i producció audiovisual (DVD, CD...).
c) Activitats de difusió: cursos, conferencies, trobades, jornades, tallers, seminaris, congressos, premis de qualsevol modalitat artística, treballs i estudis de recerca i documentació.

2. Revistes o altres publicacions periòdiques de caràcter local o comarcal de les terres de Lleida editades en llengua catalana o occitana, en format paper o electrònic.

3. La primera edició de publicacions d’interès local i comarcal, en format paper o electrònic, editades en llengua catalana o occitana.

No es consideren objecte de subvenció els fulletons i material divulgatiu i/o turístic, plànols, mapes, butlletins municipals, programes de festes, llibres de text, agendes i catàlegs d’exposicions, ni tampoc les activitats de caràcter esportiu ni tampoc aquelles, l’objecte de les quals sigui únicament gastronòmic (inclosos els dinars de germanor o similars) o lúdic i recreatiu (inflables infantils, festa d’escuma, o similars).

Beneficiaris: entitats privades sense ànim de lucre amb seu social o delegació a les comarques de Lleida que, d’acord amb els seus estatuts, tinguin entre els seus objectius la promoció de la cultura.

Els documents que acompanyaran a la sol?licitud s’incorporaran a una única tramesa. 

a) Document genèric de sol?licitud de l’ajut que facilitarà L’IEI, en què es farà constar:

- Previsió del calendari d’execució de l’activitat i del seu finançament.

- Declaració que no hi ha cap causa de prohibició per rebre la subvenció.

- Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributaries i de la Seguretat Social.

- Autorització perquè des de l’IEI es puguin sol?licitar, per mitjans telemàtics, les certificacions d’estar al corrent de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social.

b) La sol?licitud anirà acompanyada de la documentació següent, segons l’activitat de que es tracti:

- Activitats de dinamització, promoció i difusió cultural i artística:

? Memòria explicativa de l’activitat o activitats a realitzar, amb especial referencia als criteris que consten en l’article 13 de les bases.

? Pressupost de la despesa (IVA inclòs), desglossat per conceptes i relacionat amb les activitats referenciades a la memòria explicativa tenint en compte allò que es detalla en l’article 2 de les bases

- Revistes o altres publicacions periòdiques de caràcter local o comarcal:

? Pressupost desglossat de l’edició anual (IVA inclòs).

? Un numero recent de la publicació, en format electrònic.

? Breu memòria explicativa de les característiques de la publicació periòdica, que inclogui els criteris establerts en l’article 13.

- Publicacions originals d’interès local o comarcal, en format paper o electrònic:

? Obra original (en format electrònic).

? Currículum de l’autor, autors o curadors.

? Declaració de la finalitat de la publicació (venda o donació).

? Pressupost desglossat de la despesa (IVA inclòs).

? Característiques de l’edició (format, col?lecció, etc.).

En tots els casos, les associacions sense ànim de lucre hauran de presentar una copia dels estatuts vigents i del document que acrediti la seva inscripció al registre corresponent.
Obertura convocatòria: 12/04/2023

Tancament convocatòria: 02/05/2023

Termini justificació: 31/03/2024

Telèfon de suport:

973271500

Adreça de suport:

[email protected]

Subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització d’activitats culturals.