Guia del fons de gravats

1. Àrea d'identificació

1.1.- Codi de referència

CATSAIEI

1.2.- Títol
Col·lecció de mapes i gravats (subfons)

1.3.- Dates de la documentació
Conté: 1642-1947

1.4.- Nivell de descripció
Fons

1.5.- Volum de la unitat de descripció
107 mapes i gravats paper (subfons)

2.- Àrea de context
2.1.- Nom del productor
Antic Hospital de Santa Maria

2.2.- Història del productor
L'Institut d'Estudis Ilerdencs es crea el 25 de març de 1942 fruit de la voluntat del llavors president de la Diputació de Lleida Sr. Josep Maria Porcioles amb la col·laboració del diputat de cultura Sr. Josep Sol Ballespi i de Josep Alfons Tarragó Pleyan com a redactor del capítols fundacionals i més tard com a Secretari General de la Institució. L'Antic Hospital de Santa Maria, seu del futur Institut d'Estudis Ilerdencs, ja havia estat un edifici dedicat a activitats culturals. Fins a l'any 1935 havia acollit el Museu d'Art de Lleida amb els fons del Museu Arqueològic del Seminari i els fons de pintura del Museu Morera. Durant el període de la Guerra Civil l'edifici, convertit en Museu del Poble passarà a ser gestionat per la Comissaria de Cultura de la Generalitat a Lleida, més tard, l'any 1941, serà el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (SDPAN) qui es farà càrrec de l'edifici i dels seus fons, sobre tot dels materials referents a arxius i biblioteca, començant a prendre cos la idea de crear un centre de cultura. El futur "Centro de Estudios Leridanos" contaria amb un arxiu històric que es crearia amb els materials que ja hi ha al dipòsit i d'altres procedents de municipis i parròquies de la província. Una comissió formada pel President de la Diputació, el Governador Civil, el Diputat-Gestor de Governació i Cultura i el delegat del SDPAN, serà l'encarregada de dur a terme les gestions per constituir el centre. També es dona a conèixer el projecte al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, organisme al qual es vol vincular la institució. La rapidesa en les gestions culmina amb la creació del "Instituto de Estudios Ilerdenses" acordada en la Comisión Gestora de 25 de març de 1942. Les funcions del nou organisme seran "fomentar y desarrollar los valores culturales de las tierras leridanas en todos sus aspectos", aquestes finalitats queden recollides en els estatuts de l'any 1942 en el seu article 1er : "El Instituto de Estudios Ilerdenses, como Consejo Provincial de Cultura, tendrá por objeto fomentar, orientar y coordinar la investigación científica; el cultivo de las artes y de las letras; la exaltación e incremento de los valores espirituales en general, y preferentemente de los que se refieren a las comarcas leridanas". És un centre amb capacitat jurídica pròpia per administrar els seus bens i que a nivell econòmic depèn de la Diputació.

2.3.- Història Arxivística
La col·lecció de gravats del Servei d’Arxiu i Llegats és un fons de documentació iconogràfica format per mapes i gravats de procedència diversa. El seu origen inicial és el dipòsit constituït a l’Institut durant la Guerra Civil com a salvaguarda dels fons bibliogràfics i documentals del territori. Amb els anys però, la col·lecció s’ha anat ampliant i complementant amb l’adquisició de nous originals, amb la voluntat d’ampliar el fons amb nous elements que ajudin a donar consistència i cohesió a la col·lecció per definir-la clarament com una col·lecció de fons local.
Tenim constància d’unes adquisicions realitzades durant els anys 1980 i 1986 que fan referència a diversos mapes de la província, del segle XIX i a alguns gravats sobre la ciutat de Lleida.
L’any 2006 es va realitzar una nova adquisició de fons, ampliant-se la col·lecció amb gravats de Lleida, La Granadella, Balaguer i Seròs. Igualment, s’han incorporat al fons un conjunt de gravats sobre municipis de la província de Lleida, procedents del llegat Porta.
Actualment els fons està format per un conjunt de 77 originals, la major part dels quals representen plànols de situació de la ciutat de Lleida i dels municipis de les seves comarques.

2.4.- Dades sobre l’ingrés
L’ingrés es fa efectiu amb la devolució l'any 1941 per part del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional de l'edifici de l'Antic Hospital de Santa Maria a la Diputació de Lleida.
1980, 1986, 1996. Incorporació de fons per compra

3.- Àrea del contingut i estructura

3.1.- Abast i contingut:
Els fons està format per un conjunt de 77 originals, entre els quals destaquen plànols de situació i gravats de la ciutat de Lleida i alguns dels seus edificis; plànols sobre camins i carreteres de la província, sobre els canals projectats de navegació de l’Urgell, o sobre les superfícies dels termes municipals. Els municipis sobre els quals hi ha documentació gràfica són: Àger, Alguaire, Arbeca, Balaguer, Borges Blanques, Castelldans, Cervera, La Granadella, Lleida i Seròs.

3.4.- Sistema d'organització
La documentació s’ha agrupat en funció de la seva procedència, en els següents apartats:

A Arxiu
Aquest apartat conforma el gruix més important de la col·lecció iconogràfica. El seu contingut fa referència tant a documents de Lleida ciutat com de la província.

B Llegat Areny
Aplega material iconogràfic referit principalment a la ciutat de Lleida.

C Llegat Porta
Incorpora mapes i gravats de diferents municipis de la província de Lleida

4.- Àrea de condicions d'accés i ús
4.1.- Condicions d'accés
Documentació de caràcter públic. El seu accés és lliure.

4.2.- Condicions de reproducció
Vegeu les Normes d’accés, consulta i reproducció de la documentació de la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs.

4.5.- Instruments de descripció
Es disposa d'un inventari

7.- Àrea del control de la descripció

7.1.- Autoria i fons
Descripció elaborada pel personal tècnic del Servei

7.2.- Regles o convencions
Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC), Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, versió provisional maig 2005

7.3.- Data de la descripció
1996