Subvencions destinades a la realització d’activitats commemoratives, d’investigació i de difusió de la memòria democràtica i per a projectes de recuperació de la memòria democràtica mitjançant la posada en valor i la difusió del patrimoni memorial de les Terres de Lleida. Entenent-se com a “memòria democràtica”, els fets esdevinguts en  el període que va de l’any 1931 (proclamació de la 2a. República Espanyola) al 1980 (any en què es considera finalitzada la transició, un cop promulgat l’Estatut d’Autonomia de 1979) i relacionats amb la temàtica de la Segona República, la Guerra Civil, la dictadura, la Transició, l’exili, la deportació, la repressió franquista, la resistència democràtica i la construcció de la societat democràtica.

 

En funció del que disposi la convocatòria corresponent, es podran acollir als ajuts que preveuen aquestes bases les actuacions i projectes inclosos en un dels àmbits següents:

 

Àmbit 1. Activitats commemoratives de fets o actuacions d’homenatge a persones físiques i/o jurídiques, que hagin resultat especialment rellevants en la defensa i el restabliment de les llibertats  i la democràcia, a alguna localitat o comarca en concret de les Terres  de Lleida.

Àmbit 2. Actuacions de difusió, com ara l’organització de congressos, seminaris, conferències, tallers, jornades, col·loquis, premis, exposicions físiques i/o virtuals, o qualsevol altra activitat similar, incloses les publicacions electròniques i/o en suport paper, que recordin, dignifiquin i promoguin els valors vinculats a la memòria democràtica, que es desenvolupin a alguna localitat o comarca en concret de les Terres  de Lleida.

Àmbit 3. Projectes adreçats a la conservació, reparació, senyalització i interpretació del patrimoni memorial de les Terres de Lleida. La titularitat dels béns que configuren el patrimoni memorial, o, en el seu cas, la cessió d’ús, en les condicions que s’indiquen en l’article 17, han de ser de l’ens sol·licitant.

S’inclouen en aquest àmbit actuacions d’inversió com la realització d’obres de reposició, adequació i preservació de béns patrimonials i/o espais de memòria; actuacions de restitució i/o establiment de plafons informatius i senyalitzacions d’itineraris i/o espais de memòria; actuacions d’inversió en camins i rutes.

Beneficiaris: Ajuntaments i consells comarcals del territori corresponent a l’àmbit d’actuació de la Diputació de Lleida i el Conselh Generau d’Aran.

Els documents que acompanyaran a la sol·licitud s’incorporaran a una única tramesa. 

 1. Document genèric de sol·licitud de l’ajut que facilitarà l’IEI, en què es farà   constar entre altres extrems:
  • Previsió del calendari d’execució de l’activitat i del seu finançament.
  • Declaració que no hi ha cap causa de prohibició per rebre la subvenció.
  • Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb l’Agència Tributària, la Seguretat Social, la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms. 
  • Autorització perquè des de l’IEI es puguin sol·licitar, per mitjans telemàtics, les certificacions d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

 1. La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació següent:
  • Memòria explicativa de l’activitat o activitats a realitzar, amb especial referència als criteris que consten en l’article 13.
  • Pressupost detallat de la despesa (IVA inclòs), desglossat per conceptes i relacionat amb les activitats referenciades a la memòria explicativa tenint en compte allò que es detalla en l’article 2, i previsió de finançament.

 1. En el cas de les publicacions, a més, caldrà aportar:
  • Obra original (en format electrònic).
  • Currículum de l'autor, autors o curadors.
  • Declaració de la finalitat de la publicació (venda o donació).
  • Característiques de l’edició (format, col·lecció, etc.).

 1. En el cas de les actuacions sobre el patrimoni memorial, caldrà aportar, a més:
  • Document que acrediti la titularitat del patrimoni per part de l’ens sol·licitant o, en el seu cas, la cessió d’ús en favor seu, en la forma que preveu l’article 17.
  • Projecte de la intervenció a fer, amb calendari detallat de les actuacions.

 

Obertura convocatòria: 12/04/2023

Tancament convocatòria: 02/05/2023

Termini justificació: 31/03/2024

Telèfon de suport:

973271500

Adreça de suport:

[email protected]

Subvencions a ens locals per a projectes d’activitats commemoratives, investigadores i de difusió de la memòria democràtica i per a projectes adreçats a la recuperació de la memòria democràtica, posant en valor i difonen el patrimoni memorial de les terres de Lleida, del període 1931-1980.