L’objecte d’aquestes Bases és regular la concessió de subvencions per a l’adquisició de béns mobles destinats a equipaments culturals.

Resolució:
Descarrega la resolució
Podran sol·licitar subvencions els ajuntaments de les comarques de Lleida de menys de 1.000 habitants, segons les xifres oficials de població resultants de l’última revisió del Padró Municipal publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) .
Els documents que acompanyaran a la sol·licitud s’incorporaran a una única tramesa. 

Les sol·licituds aniran acompanyades de la documentació següent:

- Pressupost de l’equipament a adquirir, desglossat en cas d’incloure més d’un element.

- Informe explicatiu de les característiques i les funcions de l’edifici sociocultural al qual va destinat l’equipament.

- En cas de tenir nuclis agregats, un certificat acreditant el nombre de nuclis reconeguts per l’INE.
Els terminis són:

. Obertura: 30-11-2023

. Tancament: 19-12-2023

. Termini justificació: 31-03-2025
Telèfon de suport:

973271500

Adreça de suport:

[email protected]

Subvencions a atorgar a municipis de menys de 1000 habitants per a equipaments culturals (béns mobles).