Objecte:

  1. Ensenyaments musicals: Les despeses pròpies dels centres que imparteixen ensenyaments musicals que comporten l’obtenció d’un títol oficial o un certificat dels estudis realitzats. Aquests centres poden ser conservatoris, escoles de música i aules associades autoritzades d’iniciativa municipal, d’acord amb el Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa. (DOGC 4-8-93).  
  2. Activitats culturals i artístiques:

b.1 Activitats de dinamització cultural: concursos, certàmens, trobades, aplecs, diades, setmanes culturals, activitats de promoció de la lectura, festes temàtiques de cultura popular, cercaviles de foc, representacions i activitats de cultura popular i tradicional.

b.2 Activitats artístiques: pintura, fotografia, música, teatre, dansa, circ, i qualsevol altra manifestació artística, i suport a la creació i producció artística (inclosos festivals i programacions estables d’àmbits culturals) i producció audiovisual (DVD, CD...).

b.3 Activitats de promoció i difusió cultural: cursos, exposicions, conferències, trobades, jornades, tallers, seminaris, congressos, premis de qualsevol modalitat artística, treballs i estudis de recerca i documentació.

  1. Edició de revistes o altres publicacions periòdiques i originals de publicacions de caràcter local o comarcal de les terres de Lleida, tant en suport paper com en suport electrònic, i en llengua catalana o occitana.

Actuacions adreçades a la preservació de la programació cinematogràfica regular en àmbits rurals, en sales de cinema de titularitat de l’ens local.

  • Els ajuntaments de la demarcació de Lleida, llevat del de Lleida ciutat, atesa la seva singularitat i els marcs de col·laboració preestablerts, 
  • Els consells comarcals, llevat del Conselh Generau d’Aran atesa la seva singularitat i els marcs de col·laboració preestablerts.
  • Les entitats municipals descentralitzades (EMD, en endavant). 
  • Els consorcis, comunitats de municipis i mancomunitats que imparteixen ensenyaments musicals.

Les subvencions es pagaran amb la modalitat de pagament anticipat. Un cop publicada l’aprovació definitivament del Pla en el Butlletí Oficial de la Província es transferirà a les entitats locals beneficiaries l’import que facin constar al formulari d’acceptació, amb el límit màxim de l’import que determina el  present Pla, prèvia presentació electrònica del formulari d’acceptació de la subvenció. Aquest formulari s’haurà de presentar a través de la Instància genèrica 

Els ens beneficiaris hauran d’adjuntar al formulari les certificacions d’estar al corrent de les seves obligacions amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social o marcar a la casella pertinent al formulari d’acceptació per tal d’autoritzar que  l’IEI demani les certificacions acreditatives per tal de comprovar aquest extrem.

El termini per a presentar el certificat d’acceptació serà de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació definitiva del Pla. En cas de no presentar l’acceptació de la subvenció en el termini establert, s’entendrà que es renuncia a la subvenció.

   Obertura convocatòria: 19-07-2023

   Tancament convocatòria: 1-08-2023

Telèfon de suport:

973271500 Adreça de suport:

[email protected]

Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la cultura de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida.