Oberta la línia d’ajuts per a la concessió de subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització d’activitats culturals

10/06/2021
Les bases, publicades al BOP, especifiquen quin tipus d’activitats són subvencionables i quins són els topalls econòmics atorgables i donaran cobertura tant a l’exercici actual com al de l’any passat

L’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) ha obert la línia d’ajuts per a la concessió de subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització d’activitats culturals, amb la publicació al BOP de les bases específiques corresponents. Cal destacar que les subvencions cobreixen tant les activitats culturals que, malgrat la pandèmia, finalment sí que es van poder fer l’any passat, com les que es duguin a terme enguany, de manera que es dona cobertura als dos exercicis.


A les bases s’especifiquen, entre d’altres, les tipologies d’activitats culturals subvencionables, que poden ser:

1. Activitats de promoció cultural:

a) Activitats de dinamització: concursos, certàmens, trobades, aplecs, diades, setmanes culturals, festes temàtiques de cultura popular, cercaviles de foc, representacions i activitats de cultura popular i tradicional.

b) Activitats artístiques: pintura, fotografia, musica, cinema, teatre, dansa, suport a la creació i producció artística (inclosos festivals i programacions estables d’àmbit cultural) i producció audiovisual (DVD, CD...).

c) Activitats de difusió: cursos, conferències, trobades, jornades, tallers, seminaris, congressos, premis de qualsevol modalitat artística, treballs i estudis de recerca i documentació.

2. Revistes o altres publicacions periòdiques de caràcter local o comarcal de les terres de Lleida editades en llengua catalana o occitana, en format paper o electrònic.

3. La primera edició de publicacions d’interès local i comarcal, en format paper o electrònic, editades en llengua catalana o occitana.


No es consideren objecte de subvenció els fulletons i material divulgatiu i/o turístic, plànols, mapes, butlletins municipals, programes de festes, llibres de text, agendes i catàlegs d’exposicions, ni tampoc les activitats de caràcter esportiu ni aquelles l’objecte de les quals sigui únicament gastronòmic (inclosos els dinars de germanor o similars) o lúdic i recreatiu (inflables infantils, festa d’escuma o similars).


Així, segons especifiquen les bases, es consideren subvencionables:


-       En el cas d’activitats de dinamització, promoció i difusió cultural i artística:

·         Lloguer de material.

·         Despeses de publicitat i difusió.

·         Despeses en aliments i begudes necessaris per a la realització de l’activitat.

·         Dietes, allotjaments i desplaçaments del personal extern a l’entitat beneficiària i vinculat directament amb la realització de l’objecte de l’actuació.

·         Despeses de personal necessari per dur a terme l’activitat i directament relacionades amb l’objecte de l’actuació.

·         Totes aquelles que es considerin necessàries per al bon desenvolupament de l’activitat.

 

-       En el cas de publicacions:

·         Les despeses generades per les tasques de disseny, maquetació, impressió i distribució, tant contractades externament com efectuades pel personal propi.

·         Les despeses generades per l’autor de l’obra, tant pel que fa a la redacció com a la recopilació d’informació necessària per a la publicació, si és el cas.

 

Els límits subvencionables per a cadascuna de les activitats serà:

§  Activitats de promoció cultural: 8.000 €.

§  Revistes o altres publicacions periòdiques de caràcter local o comarcal: 3.000 €.

§  La primera edició de publicacions d’interès local i comarcal: 8.000 €.

Cada entitat pot presentar, com a màxim, una petició per a cada una de les tres tipologies. D’altra banda, en cap cas la subvenció atorgada podrà ser superior a l’import sol·licitat, i l’import de les subvencions no serà superior al 90% del cost de l’actuació.


Les sol·licituds s’adreçaran a la presidència de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, mitjançant el formulari que es troba a la web de l’IEI (http://www.fpiei.cat), que haurà de ser emplenat electrònicament.