L’IEI obre dos línies d’ajuts, una per a la realització d’activitats culturals d’entitats privades i l’altra per a activitats d’ens locals relacionades amb la memòria democràtica

12/04/2023
El termini per sol·licitar les subvencions va del 12 d’abril al 2 de maig i el règim d’atorgament serà per concurrència competitiva

L’import de la primera convocatòria és de 315.000€, mentre que el de la segona ascendeix a 600.000€

 

L’Institut d’Estudis Ilerdencs ha obert dos convocatòries de subvencions per a l’anualitat 2023, una adreçada a entitats privades per a la realització d’activitats culturals i l’altra adreçada a ens locals per a la realització d’activitats commemoratives, investigadores o de difusió de la memòria democràtica. En tots dos casos, el termini per sol·licitar els ajuts va del 12 d’abril al 2 de maig, i el règim d’atorgament serà per concurrència competitiva.

Pel que fa a la convocatòria de subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització d’activitats culturals, l’import total de la convocatòria és de 315.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2023. Els ajuts són per a tres tipologies: activitats de promoció cultural; revistes o altres publicacions periòdiques de caràcter local o comarcal de les terres de Lleida editades en llengua catalana o occitana, en format paper o electrònic; i la primera edició de publicacions d’interès local i comarcal, en format paper o electrònic, editades en llengua catalana o occitana.

L’import dels ajuts no serà superior al 90% del cost de l’actuació, establint-se un límit màxim per a cadascuna de les tipologies objecte de subvenció: per a activitats de promoció cultural: 8.000 euros, per a revistes o altres publicacions periòdiques de caràcter local o comarcal: 3.000 euros, i per a la primera edició de publicacions d’interès local i comarcal, 8.000 euros.

Es consideraran subvencionables les despeses que, en el cas d’activitats de dinamització, promoció i difusió cultural i artística, siguin de lloguer de material; de publicitat i difusió; en aliments i begudes necessaris per a la realització de l’activitat; dietes, allotjaments i desplaçaments del personal extern a l’entitat beneficiària i vinculat directament amb la realització de l’objecte de l’actuació; despeses de personal necessari per dur a terme l’activitat i directament relacionades amb l’objecte de l’actuació; i totes aquelles que es considerin necessàries per al bon desenvolupament de l’activitat. En el cas de publicacions, seran subvencionables les despeses generades per les tasques de disseny, maquetació, impressió i distribució, tant contractades externament, com efectuades pel personal propi; i les generades per l’autor de l’obra, tant pel que fa a la redacció, com per a la recopilació d’informació necessària per a la publicació, si és el cas.

Quant a les subvencions a ens locals per a la realització d’activitats commemoratives, investigadores o de difusió de la memòria democràtica, seran beneficiaris els ajuntaments i consells comarcals del territori.

Es consideraran subvencionables les despeses per donar suport a la realització d’activitats commemoratives, d’investigació i de difusió de la memòria democràtica i per a projectes de recuperació de la memòria democràtica mitjançant la posada en valor i la difusió del patrimoni memorial de les Terres de Lleida. Es podran acollir als ajuts les activitats commemoratives de fets o actuacions d’homenatge a persones físiques i/o jurídiques, que hagin resultat especialment rellevants en la defensa i el restabliment de les llibertats i la democràcia, a alguna localitat o comarca en concret (àmbit 1); les actuacions de difusió, com ara l’organització de congressos, seminaris, conferències, tallers, jornades, col·loquis, premis, exposicions físiques i/o virtuals, o qualsevol altra activitat similar, incloses les publicacions electròniques i/o en suport paper, que recordin, dignifiquin i promoguin els valors vinculats a la memòria democràtica (àmbit 2); i els projectes adreçats a la conservació, reparació, senyalització i interpretació del patrimoni memorial de les Terres de Lleida (àmbit 3).

L’import total de la convocatòria és de 600.000 euros. L’import de les subvencions no serà superior al 70% del cost de l’actuació, en el cas de municipis de més de 6.000 habitants, i al 90%, en el cas de municipis de 6.000 o menys habitants. L’import màxim de l’ajut serà, per als àmbits 1 i 2; i un màxim de 5.000 euros, i per a l’àmbit 3, un màxim de 30.000 euros.

Es poden consultar les bases de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província: https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/index.html.