L’IEI assigna 150.000 euros a la convocatòria d’ajuts per a biblioteques i sales de lectura corresponents a l’anualitat 2024

08/03/2024
Les subvencions es destinaran a l’adquisició de llibres, DVD i CD’s i les han de sol·licitar pels ajuntaments

El Consell Rector de l’Institut d’Estudis Ilerdencs ha aprovat les bases de la convocatòria d’ajuts per a biblioteques i sales de lectura corresponents a l’anualitat 2024, a la qual destinarà un màxim de 150.000 euros.

Podran sol·licitar subvencions tots els ajuntaments de les comarques de Lleida, ja que l’objecte de la convocatòria és regular la concessió d’ajuts destinats a biblioteques i/o sales de lectura, tot plegat amb la finalitat de promoure la cultura a través de la lectura i la música arreu de les comarques, posant a disposició dels ajuntaments un fons prèviament determinat.

Pel que fa a la quantia de les subvencions, l’import total de la convocatòria és de 150.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2024. L’import de les subvencions no serà superior al 90% del cost total del projecte, i s’estableix un límit màxim per a cada subvenció de 5.000 euros. Es consideren subvencionables les corresponents a adquisició de llibres, DVD i CD’s, mentre que no seran subvencionables les despeses de personal, manteniment i funcionament ordinari.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. Les sol·licituds de subvenció s’adreçaran a la Presidència de l’Institut d'Estudis Ilerdencs, mitjançant el formulari que es troba a la Seu electrònica de l’IEI (http://convocatoriabibliotequesiei.diputaciolleida.cat/), que haurà de ser emplenat electrònicament. Només s’admetrà una sol·licitud per sol·licitant.

Les subvencions s’atorgaran sota el procediment de concurrència competitiva. En la valoració de les sol·licituds, es tindran en compte aspectes com l’interès cultural i el nivell d’incidència social de la biblioteca o sala de lectura al territori, així com la viabilitat econòmica, entesa com la proporcionalitat entre el projecte proposat, el cost de l’actuació i les seves vies de finançament.

Es poden consultar les bases de la convocatòria a:

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/746748