Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització d’activitats culturals

25/03/2021
La Junta Rectora de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, en la seva sessió número 1/2021, de 16 de febrer, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització d’activitats culturals.

 D’acord amb el que disposa l’article 124.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret número 179/1995, de 13 de juny, les bases es van sotmetre a informació pública mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província número 34, de 19 de febrer de 2021.

Transcorregut el termini reglamentari, les bases han esdevingut definitives i es publica el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, a la seu electrònica de la Diputació de Lleida i a la pàgina web de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

Les bases generals reguladores de l’atorgament de subvencions de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms són les publicades en el Butlletí Oficial de la Província número 221, de 16 de novembre de 2020.

 

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS CULTURALS

 

Article 1. Objecte

 

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització d’activitats culturals, incloses en alguna de les tipologies  següents:

 

1.     Activitats de promoció cultural:

 

a)  Activitats de dinamització: concursos, certàmens, trobades, aplecs, diades, setmanes culturals, festes temàtiques de cultura popular, cercaviles de foc, representacions i activitats de cultura popular i tradicional.

b)  Activitats artístiques: pintura, fotografia, música, cinema, teatre, dansa, suport a la creació i producció artística (inclosos festivals i programacions estables d’àmbit cultural) i producció audiovisual (DVD, CD...).

c)  Activitats de difusió: cursos, conferències, trobades, jornades, tallers, seminaris, congressos, premis de qualsevol modalitat artística, treballs i estudis de recerca i documentació.

 

2.     Revistes o altres publicacions periòdiques de caràcter local o comarcal de les terres de Lleida editades en llengua catalana o occitana, en format paper o electrònic.

 

3.     La primera edició de publicacions d’interès local i comarcal, en format paper o electrònic, editades en llengua catalana o occitana.

 

No es consideren objecte de subvenció els fulletons i material divulgatiu i/o turístic, plànols, mapes, butlletins municipals, programes de festes, llibres de text, agendes i catàlegs d’exposicions, ni tampoc les activitats de caràcter esportiu ni tampoc aquelles, l’objecte de les quals sigui únicament gastronòmic (inclosos els dinars de germanor o similars) o lúdic i recreatiu (inflables infantils, festa d’escuma, o similars).

 

Article 2. Despeses subvencionables

 

Es consideren subvencionables les despeses següents:

 

­     En el cas d’activitats de dinamització, promoció i difusió cultural i artística:

 

o    Lloguer de material.

o    Despeses de publicitat i difusió.

o    Despeses en aliments i begudes necessaris per a la realització de l’activitat.

o    Dietes, allotjaments i desplaçaments del personal extern a l’entitat beneficiària i vinculat directament amb la realització de l’objecte de l’actuació.

o    Despeses de personal necessari per dur a terme l’activitat i directament relacionades amb l’objecte de l’actuació.

o    Totes aquelles que es considerin necessàries per al bon desenvolupament de l’activitat.

 

-          En el cas de publicacions:

 

o    Les despeses generades per les tasques de disseny, maquetació, impressió i distribució, tant contractades externament, com efectuades pel personal propi.

o    Les despeses generades per l’autor de l’obra, tant pel que fa a la redacció, com per a la recopilació d’informació necessària per a la publicació, si és el cas.

 

En cap cas no seran subvencionables les despeses de manteniment, de funcionament ordinari i de personal administratiu, ni tampoc l’adquisició de béns mobles o de béns d’equip, o altre material inventariable.

 

Article 3. Dotació econòmica de la línia de subvencions i determinació de la partida pressupostària

 

La dotació econòmica d’aquesta línia de subvencions anirà a càrrec de la corresponent partida del Pressupost de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i es determinarà en l’acord d’aprovació de la convocatòria.

 

Article 4. Procediment d’atorgament i tipus de convocatòria

 

Les subvencions que s’atorguin d’acord amb aquestes bases ho seran de conformitat amb el procediment de concurrència competitiva.

 

Article 5. Beneficiaris

 

Podran sol·licitar subvencions les entitats privades sense ànim de lucre amb seu social o delegació a les comarques de Lleida que, d’acord amb els seus estatuts, tinguin entre els seus objectius la promoció de la cultura.

 

Article 6. Import de les subvencions

 

L’import de la subvenció per a cada actuació es determinarà segons els criteris de valoració establerts en l’article 13.

 

Per a cadascuna de les tipologies que figuren a l’article 1, s’estableixen els límits màxims següents:

 

1.   Activitats de promoció cultural: 8.000 €.

2.   Revistes o altres publicacions periòdiques de caràcter local o comarcal:  3.000 €.

3.   La primera edició de publicacions d’interès local i comarcal:  8.000 €.

 

Cada entitat pot presentar, com a màxim, una petició a cada una de les tres tipologies.

 

En cap cas la subvenció atorgada podrà ser superior a l’import sol·licitat.

 

L’import de les subvencions no serà superior al 90% del cost de l’actuació.

 

Article 7. Compatibilitat de les subvencions

 

Les subvencions atorgades en el marc d’aquest programa són compatibles amb l’obtenció de qualsevol subvenció destinada a la mateixa actuació atorgada per la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms i per altres administracions públiques, excepció feta de qualsevol altre ajut atorgat per l’IEI a la mateixa entitat, el mateix any i per a la mateixa activitat o publicació.

 

Si l’entitat beneficiària estableix en la seva petició la compatibilitat amb altres línies de subvencions que estableixen un percentatge màxim de subvenció o un mínim de fons propis, li seran d’aplicació aquestes limitacions.

 

En qualsevol cas, conjuntament amb les altres subvencions, les quantitats atorgades no podran excedir el cost de l’actuació.

 

Article 8. Aprovació i publicació de la convocatòria

 

La convocatòria, aprovada per la Junta Rectora, es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida en forma d’extracte, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, que publicarà el seu text íntegre al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, d’acord amb el que estableix l’article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

Article 9. Presentació de sol·licituds

 

Caldrà presentar una sol·licitud independent per a cadascuna de les tipologies d’activitat que s’enumeren a l’article 1.

 

Les sol·licituds s’adreçaran a la Presidència de l’Institut d'Estudis Ilerdencs, mitjançant el formulari que es troba a la web de l’IEI (http://www.fpiei.cat), que haurà de ser emplenat electrònicament.

 

Aquest formulari de sol·licitud i la documentació que s’hi hagi d’adjuntar s’haurà de presentar, en format electrònic, a través de l’apartat Tràmits electrònics de la pàgina web de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (http://www.fpiei.cat).

 

Els documents que acompanyaran a la sol·licitud s’incorporaran a una única tramesa. Tots els documents que requereixin signatura hauran d’incorporar una signatura electrònica generada a partir d’un certificat electrònic que identifiqui al signant, ja sigui com a persona o en exercici del seu càrrec, d’acord amb el que es recull en el decret de la Presidència de la Diputació de Lleida 4625/2018, de 29 d’octubre, de Política de signatura electrònica de la Diputació de Lleida i dels seus organismes dependents (https://seuelectronica.diputaciolleida.cat/normativamilloradaanuncipublic/categories).

 

A) Document genèric de sol·licitud de l’ajut que facilitarà L’IEI, en què es farà constar:

 

-     Previsió del calendari d’execució de l’activitat i del seu finançament.

-     Declaració que no hi ha cap causa de prohibició per rebre la subvenció.

-     Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

-     Autorització perquè des de l’IEI es puguin sol·licitar, per mitjans telemàtics, les certificacions d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

 

B) La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació següent, segons l’activitat de què es tracti:

 

-     Activitats de dinamització, promoció i difusió cultural i artística:

 

o    Memòria explicativa de l’activitat o activitats a realitzar, amb especial referència als criteris que consten en l’article 13.

o    Pressupost de la despesa (IVA inclòs), desglossat per conceptes i relacionat amb les activitats referenciades a la memòria explicativa tenint en compte allò que es detalla en l’article 2.

 

-     Revistes o altres publicacions periòdiques de caràcter local o comarcal:

 

o    Pressupost desglossat de l'edició anual (IVA inclòs).

o    Un número recent de la publicació, en format electrònic.

o    Breu memòria explicativa de les característiques de la publicació periòdica, que inclogui els criteris establerts en l’article 13.

 

-     Publicacions originals d’interès local o comarcal, en format paper o electrònic:

 

o    Obra original (en format electrònic).

o    Currículum de l'autor, autors o curadors.

o    Declaració de la finalitat de la publicació (venda o donació).

o    Pressupost desglossat de la despesa (IVA inclòs).

o    Característiques de l’edició (format, col·lecció, etc.).

 

En tots els casos, les associacions sense ànim de lucre hauran de presentar una còpia dels estatuts vigents i del document que acrediti la seva inscripció al registre corresponent.

 

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, el servei gestor de l’IEI requerirà a l’interessat perquè ho esmeni o completi en el termini màxim de 10 dies, amb l’advertiment que, en cas d’incompliment del termini establert, s’arxivarà d’ofici l’expedient sense cap tràmit posterior.

 

Article 10. Termini de presentació de sol·licituds

 

El termini de presentació de sol·licituds es determinarà en la convocatòria de subvencions.

 

Article 11. Instrucció de l’expedient

 

L'ordenació i instrucció dels expedients es durà a terme per part de la Secció de Difusió Exterior de l’IEI.

 

Una comissió consultiva valorarà les sol·licituds i elaborarà un informe on es concretarà el resultat de l’avaluació efectuada que haurà d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i la seva valoració i la quantia, així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió.

 

La Secció de Difusió Exterior de l’IEI, a la vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió consultiva, formularà la proposta de resolució degudament motivada.

 

Article 12. Comissió Consultiva

 

La Comissió Consultiva serà nomenada per resolució de la Presidència de l’IEI i estarà formada per:

 

­       La Vicepresidència o persona en qui delegui, que actuarà com a president/a.

­       La Direcció de l’IEI.

­       El/La cap de la Secció de Difusió Exterior de l’IEI, que actuarà com a secretari/a.

 

La comissió podrà ser específica per a aquesta línia de subvencions o agrupar diverses  línies de l’entitat i podrà ser assessorada per personal tècnic quan escaigui.

 

Article 13. Criteris de valoració per a l’atorgament de les subvencions

 

a)    Per a les activitats de dinamització, promoció i difusió cultural i artística:

 

1.       L’interès cultural, l’originalitat i la singularitat de l’actuació proposada, o el seu arrelament històric: fins a 40 punts.

2.       La viabilitat econòmica, entesa com la proporcionalitat entre el cost de l’actuació i les seves vies de finançament: fins a 20 punts.

3.       La transversalitat en l’edat dels destinataris als quals va adreçada, el públic potencial i l’àrea geogràfica d’influència:  fins a 20 punts.

4.       La promoció dels valors d’igualtat de gènere, raça, condició o creences, o d’inclusió social:  fins a 20 punts.

 

b) Per a les revistes o altres publicacions periòdiques de caràcter local o comarcal:

 

1.       El contingut de caràcter cultural de l’edició: fins a 50 punts.

2.       Les característiques de l’edició: la periodicitat, el tiratge, el número de pàgines i el procediment de distribució: fins a 30 punts.

3.       La viabilitat econòmica, entesa com la proporcionalitat entre el cost de l’actuació i les seves vies de finançament: fins a 20 punts.

 

c) Per a primeres edicions de publicacions d’interès local o comarcal, en format paper o electrònic:

 

1.       Nivell de qualitat científica de l’obra, i/o trajectòria dels seus autors o curadors: fins a 50 punts.

2.       Originalitat de la presentació dels continguts: fins a 15 punts.

3.       Qualitat lingüística del text: fins a 15 punts.

4.       La viabilitat econòmica del projecte, entesa com la proporcionalitat entre el cost de l’actuació i les seves vies de finançament: fins a 20 punts.

 

A l’hora de fer la valoració es respectarà la corresponent dotació pressupostària i es tindran en compte el nombre de sol·licituds i els límits establerts en l’article 6.

 

En qualsevol cas, s’estableix una puntuació mínima de 70 punts per tal que es pugui atorgar l’ajut.

 

Article 14. Reformulació de sol·licituds

 

Abans que l’òrgan instructor formuli la proposta de resolució, i sempre que la subvenció que es pretén obtenir sigui inferior a la sol·licitada, l’entitat beneficiària, per iniciativa pròpia o a proposta de l’òrgan instructor, podrà demanar la reformulació de la sol·licitud.

 

La reformulació tindrà com a objectiu ajustar els compromisos i les condicions de la subvenció amb especial referència al cost de les actuacions que es preveu realitzar. 

 

Article 15. Termini de resolució i notificació de les sol·licituds

 

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució de la convocatòria serà de sis mesos a comptar des de la data d’acabament del termini de presentació de les sol·licituds.

 

La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat.

 

El venciment del termini abans indicat sense que s’hagi notificat la resolució d’atorgament de la subvenció produirà efectes desestimatoris de la sol·licitud.

 

Article 16. Contingut i règim jurídic de la resolució de concessió de les subvencions

 

La Junta Rectora de l’IEI és l’òrgan competent per resoldre el procediment d’atorgament de subvencions.

 

L’acord de la Junta Rectora esmentarà, obligatòriament, les dades següents:

 

- Identificació del  beneficiari.

- Identificació de l’actuació.

- Cost de l’actuació a subvencionar.

- Crèdit pressupostari a què s’imputa la despesa.

- Import de la subvenció atorgada com una quantitat certa.

 

També indicarà la desestimació expressa de la resta de sol·licituds.

 

Article 17. Publicació dels acords de concessió de les subvencions

 

Les subvencions concedides es comunicaran a la Base de Dades Nacional de Subvencions com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, donant compliment al principi de publicitat que esta previst als articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i l’article 4 de la Resolució, de 10 desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.  Aquesta publicació es realitzarà abans que finalitzi el mes natural següent al de la seva producció.

 

Així mateix, es donarà publicitat de les subvencions atorgades a la seu electrònica i/o a les pàgines web de la Diputació de Lleida i de l’IEI, en els termes previstos a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

La concurrència als processos de concessió de subvencions implicarà l’autorització tàcita de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal i a la seva publicació, en els termes establerts a la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.

 

Article 18. Obligacions dels beneficiaris

 

Executar les activitats objecte de l’ajut concedit.
Justificar la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat prevista en l’acord d’atorgament.
Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer de la Diputació i altres entitats de control competents amb el compromís d’aportar la documentació que sigui requerida.
Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i qualsevulla altra documentació en funció de la legislació sectorial que li sigui d’aplicació.
Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, amb la finalitat de facilitar les actuacions de comprovació i control.
Fer constar la participació econòmica de la Diputació o de l’Organisme Autònom corresponent en les accions de publicitat de les actuacions objecte d’ajut en els termes previstos en les presents normes i els acords d’atorgament.
Comunicar, amb anterioritat a la justificació, l’obtenció d’altres ajuts o recursos que financin la mateixa actuació.
Acreditar que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributaries i de la Seguretat Social.
Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos per l’article 37 de la Llei general de subvencions.
Adequar l’activitat subvencionada als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i, en particular, s’obliga a:
a)    Facilitar la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació publica i bon govern i qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.

b)    Comunicar a la Diputació de Lleida les possibles situacions de conflicte d’interessos o d’altres anàlogues de les que tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la subvenció concedida i puguin posar en risc l’interès públic.

c)     Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de practica corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes previstos en el Codi Penal Vigent en cada moment.

 

Article 19. Forma d’acceptació

Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin aplicables.

 

Article 20. Obligació de publicitat

Els beneficiaris hauran de donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament de la subvenció, d’acord amb l’obligació establerta per l’article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

En les actuacions subvencionades caldrà donar publicitat dels logos i de la difusió de la col·laboració de l’IEI i la Diputació de Lleida en els termes que estableix la Guia de Comunicació per als beneficiaris dels Ajuts de la Diputació de Lleida i el Manual del Programa d’Identificació Visual de la Diputació de Lleida amb les corresponents normes d’aplicació, publicats a l’adreça de la pàgina web http://www.diputaciolleida.cat/l-diputacio/identitat-visual/. En el cas de les publicacions, aquesta publicitat i els logos corresponents, hauran d’aparèixer a la pàgina de crèdits i, si s’escau, a la contracoberta.

 

A l’obligació d’acreditació de publicitat se li donarà compliment en el moment de presentar la justificació de l’actuació subvencionada mitjançant la presentació del document de “Declaració responsable de la publicitat”, segons model facilitat per l’IEI de la Diputació de Lleida, juntament amb la prova documental que doni fe del compliment d’aquest compromís.

 

Article 21. Protecció a la infància i l’adolescència.

 

Les entitats beneficiàries de les subvencions que s’atorguin a actuacions que impliquin contacte habitual amb menors caldrà que acreditin que les persones adscrites a la realització de les activitats subvencionades no han estat condemnades per sentencia ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, en aplicació de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

 

A aquesta obligació se li donarà compliment mitjançant la presentació de la "Declaració en aplicació de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència", segons model facilitat per l’IEI.

 

Article 22. Termini d’execució i justificació

 

Les actuacions per a les quals s’hagi obtingut subvenció s’executaran durant l’anualitat que fixi la convocatòria.

 

La justificació de la realització de l’actuació es podrà formalitzar des de l’acabament de l’activitat i fins al final del primer trimestre de l’any següent al de l’aprovació de la resolució de la convocatòria.

 

En tots els casos, aquests terminis són improrrogables.

 

Article 23. Justificació de l’execució de l’actuació: import a justificar

 

L’import final de les subvencions es lliurarà als beneficiaris prèvia justificació de la despesa. La despesa subvencionable a justificar serà la que es determini com a cost de l’actuació en l’acord d’atorgament i segons pressupost presentat amb la sol·licitud. 

 

Si executada l’actuació, el seu cost definitiu és inferior al que es va determinar en l’acord d’atorgament, el beneficiari, en el moment de presentació de la justificació, podrà sol·licitar la reducció del cost de l’actuació i el manteniment íntegre de la subvenció, tot respectant l’article 6 d’aquestes bases. En cas que l’import de la subvenció resultant superi el límit establert en aquest l’article 6, el beneficiari haurà de sol·licitar la reducció que resulti d’aplicar el percentatge màxim respecte del cost definitiu de l’actuació.

 

En el cas de les publicacions i revistes, caldrà lliurar un exemplar, en el moment de la justificació, i sense càrrec, que passarà a formar part del fons de la Biblioteca de l’IEI, un cop acabat el procediment.

 

Article 24. Justificació de l'execució de l'actuació: compte justificatiu simplificat

 

Per a la justificació de cada actuació subvencionada caldrà presentar el compte justificatiu simplificat, segons model normalitzat de l’IEI, per l’import íntegre del cost de l’actuació que consta en l’acord de resolució de la convocatòria per a cada subvenció.

 

Per a la justificació caldrà presentar una relació detallada de totes les factures, o documents equivalents i, en el cas de despeses realitzades per una administració, la relació detallada de la valoració i imputació de costos directes i indirectes.

 

Els documents acreditatius de l’execució de l’actuació hauran de tenir una data d’expedició corresponent a l’anualitat que es convoqui, hauran d’anar a nom de l’entitat beneficiària de la subvenció i hauran de presentar-se per mitjans electrònics.

 

L'IVA dels justificants quedarà exclòs de la subvenció si el beneficiari no és un consumidor final i se'l pot deduir. Aquesta casuística ha de constar en la memòria econòmica presentada.

 

Article 25. Acreditació de la contractació de l’actuació

 

En els casos en que el pressupost de l’actuació sigui superior a les quanties establertes per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per al contracte menor, el beneficiari haurà d’acreditar documentalment que abans de contractar l’obra, la prestació dels servei o el lliurament del be, ha sol·licitat com a mínim tres ofertes de diferents/es proveïdors/res.

 

S’exceptuen de l’obligació indicada els casos en que, per les especials característiques de les despeses subvencionables, no existeixin en el mercat entitats suficients per atendre aquest requeriment o que la despesa s’hagi efectuat abans de l’atorgament de la subvenció.

 

Si l’elecció no s’ha fet a l’oferta econòmica més avantatjosa caldrà motivar-ho amb una memòria justificativa.

 

L’acreditació de la contractació es farà efectiva mitjançant model de certificació facilitat per l’IEI.

 

Article 26. Comprovació i pagament

 

El cost de l’actuació que es justifiqui podrà ser objecte de comprovació amb relació a la seva execució i valoració. A aquest efecte s’utilitzaran els preus mitjans de mercat, informes dels tècnics de l’IEI o qualsevol altre mitjà de prova que sigui admès en dret.

 

Una vegada s’hagi comprovat la correcta execució de la totalitat de l’actuació i s’hagi completat la justificació necessària, es procedirà al reconeixement de l’obligació i al pagament posterior a favor del beneficiari en els termes que es derivin de l’acord d’atorgament.

 

Amb caràcter previ al pagament de la subvenció es comprovarà que el beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions amb l’Agència Tributària, la Seguretat Social, la Diputació i els seus organismes autònoms.

 

Les despeses de les diferents actuacions s’entendran executades amb la tramesa dels documents acreditatius. L’IEI, en l’exercici de les facultats de comprovació i de control financer, podrà requerir la justificació per part del beneficiari del pagament a tercers de les despeses de l’actuació.

 

Article 27. Revocació i renúncia de les subvencions

 

En cas d’incompliment de l’obligació d’execució i de la correcta justificació per part del beneficiari dins el termini establert, l’Institut d’Estudis Ilerdencs realitzarà el requeriment previ a la revocació de la subvenció, d’acord amb el que disposa l’article 70.3 del Reglament de desplegament de la Llei General de Subvencions.

 

Posteriorment, l’IEI procedirà a revocar total o parcialment les subvencions, amb l’obligació per part del beneficiari de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent,  en els supòsits següents:

 

-          Supòsits previstos en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

-          Manca o retard en l’execució de l’actuació.

-          Incompliment de l’obligació de justificar l’actuació realitzada en el termini previst a l’article 22.

-          No acreditar l’obligació complementària de publicitat previst a l’article 20.

 

Tanmateix, el beneficiari té la possibilitat de renunciar a la subvenció presentant el model que es troba en la pàgina web de l’IEI (www.fpiei.cat). La renúncia serà aprovada mitjançant decret de Presidència de l’IEI.

 

El centre gestor de l’IEI ha de tramitar, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta Rectora de l’IEI és l’òrgan competent per adoptar els corresponents acords definitius d’aquests expedients.

 

Article 28. Protecció de dades personals

 

L’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida és responsable del tractament de les dades personals aportades pel sol·licitant, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. En el seu compliment s’informa als interessats del següent:

 

Responsable del tractament: Diputació de Lleida, amb domicili al carrer del Carme, 26, 25007 de Lleida, Telèfon 973249200 i Correu electrònic: fpiei@diputaciolleida.cat
Delegat de protecció de dades: dpd@diputaciolleida.cat
Finalitat del tractament: les dades subministrades es destinen únicament a garantir el compliment d’allò establert en la legislació general de subvencions: Gestió, control, seguiment i justificació i pagament dels expedients de subvencions atorgades per l´Institut d’Estudis Ilerdencs. També es destinaran per donar compliment al que estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Base jurídica del tractament: l´article 6.1.c sobre el tractament necessari per al compliment d´una obligació legal aplicable al responsable del tractament del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016; La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Procedència: els ajuntaments i els seus organismes autònoms, els consells comarcals, altres institucions públiques de les comarques lleidatanes i les entitats privades sense ànim de lucre que sol·licitin i/o siguin destinataris  de les subvencions.
Categories de dades personals: dades identificatives (noms, cognoms,  DNI/NIF, adreça postal i electrònica, telèfon i signatura); dades de característiques personals; dades de circumstàncies socials; dades acadèmiques professionals; dades laborals; dades econòmiques, financeres i d´assegurances.
Cessions de dades: les dades subministrades podran ser cedides en els casos següents:
a)    A la resta de sol·licitants o els seus representants legals, quan així ho reclamin al plantejar reclamacions o interposició de recursos contra l’acte d’adjudicació.

b)    Als membres de la corporació que ho sol·licitin; als jutjats i tribunals, per als efectes de resolució dels recursos judicials que es pugin interposar; al Ministeri fiscal, al Síndic de Greuges i al Síndic de Comptes, en tant que sigui necessari per a l’exercici de les seves funcions.

c)     A les persones que ho demanin acollint-se al que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

d)    A l’Agencia Estatal d´Administració Tributària, a la Tresoreria General de la Seguretat Social, a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals per tal d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves obligacions. 

e)    A la Base de Dades Nacional de Subvencions, en tant que Sistema Nacional d’Informació de Subvencions.

f)      Al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al Web corporatiu, a la Seu Electrònica i al Portal de Transparència de la FP Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida.

g)    No hi ha previstes transferències internacionals de les dades.

 

Mesures de seguretat: La Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objectiu d’evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat tant com es pugui i sempre segons l’estat de la tècnica.
Termini de conservació de les dades: Les dades es  conservaran  durant  el  temps  necessari  per a acomplir  amb la finalitat per a  la  que es van obtenir, en l’exercici de les funcions i competències del responsable i, en tot cas, durant les terminis necessaris per  determinar les  possibles responsabilitats que es puguin derivar.
La documentació que suporta les dades subministrades es conservarà en els arxius de la Diputació de Lleida de forma indefinida, per als únics efectes de la seva conservació conforme a allò disposat en la legislació sobre arxius del sector públic i en la legislació sobre patrimoni documental cultural.

Drets: La persona usuària podrà en tot moment exercitar els drets d'accés a les seves dades, així com també a la seva rectificació. També podrà demanar l’oposició, limitació del tractament, la portabilitat de les dades i la supressió mitjançant sol·licitud escrita a l'email del responsable del tractament de dades  fpiei@diputaciólleida.cat o del Delegat de Protecció de dades personals dpd@diputaciolleida.cat .
Efectes: La falta de subministrament, per part del sol·licitant, de les dades personals requerides, al constituir un requisit legal, donarà lloc a la seva exclusió del procediment.  Així mateix pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a www.apd.cat .
 

Article 29. Interpretació de les Bases

 

Correspon a la Junta Rectora la interpretació i el desenvolupament d’aquestes bases.

 

Article 30. Normativa supletòria

 

En tot el que no es preveu en aquestes bases seran d'aplicació les Bases Generals d'atorgament de subvencions de la Diputació de Lleida; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la llei abans indicada.

 

Article 31. Vigència

 

Aquestes bases regeixen des de l’endemà de la publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació.”

 

 

 

Lleida, a la data de la darrera de les signatures

 

 

 

El president                                                                 El secretari general

 

 

 

Joan Talarn Gilabert                                                     Ramon Bernaus Abellana