Aprovació definitiva del Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la cultura de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida per a l’any 2021

17/09/2021
Edicte d’aprovació definitiva del Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la cultura de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida per a l’any 2021
La Junta Rectora de l’IEI, a la sessió celebrada el 10 de juny de 2021, va aprovar inicialment el Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la cultura de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida per a l’any 2021.
Mitjançant la seva publicació en el BOP de Lleida número 114, de 15 de juny de 2021, es va sotmetre a informació pública durant el termini de 10 dies.
Atès que per Decret de la Presidència número 209, de 5 de juliol de 2021, es deixa constància de l’aprovació definitiva del Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la cultura de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida per a l’any 2021.
D’acord amb el que es disposa a l’article 124 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es dóna publicitat al text íntegre de l’esmentat Pla.
Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la Cultura de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida, per a l’any 2021

Podeu consultar el BOP

/uploads/6379/files/BOP 180 de 16.9.21 (Publicació definitiva Pla).pdf