Aprovació definitiva de les bases específiques de les subvencions a atorgar a municipis de menys de 400 habitants per a equipaments culturals (béns mobles)

24/08/2021
Anunci d’aprovació definitiva de les Bases específiques de les subvencions a atorgar a municipis de menys de 400 habitants per a equipaments culturals (béns mobles)


La Junta Rectora de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida en la seva sessió número 4/2021, de 8 de juliol, va aprovar inicialment les Bases específiques de les subvencions a atorgar a municipis de menys de 400 habitants per a equipaments culturals (béns mobles).
D’acord amb el que disposa l’article 124.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret número 179/1995, de 13 de juny, les Bases es van sotmetre a informació pública mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província número 136, de 16 de juliol de 2021.

Transcorregut el termini reglamentari les Bases han esdevingut definitives i es publica el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província.
Les Bases generals reguladores de l’atorgament de subvencions de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms són les publicades en el Butlletí Oficial de la Província número 221, de 16 de novembre de 2020.

Bases específiques de les subvencions a atorgar a municipis de menys de 400 habitants, per a equipaments culturals (béns mobles)

Article 1. Objecte L’objecte d’aquestes Bases és regular la concessió de subvencions per a l’adquisició de béns mobles destinats a equipaments culturals.

Article 2. Despeses subvencionables Es podran finançar amb càrrec a les subvencions regulades en aquestes Bases les despeses d’adquisició d’infraestructura complementària per a edificis destinats a usos socioculturals i elements de cultura popular catalana.

Article 3. Dotació econòmica de la línia de subvencions i determinació de la partida pressupostària La dotació econòmica d’aquesta línia de subvencions anirà a càrrec de la corresponent partida del Pressupost de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i es determinarà en l’acord d’aprovació de la convocatòria.

Article 4. Procediment d’atorgament i tipus de convocatòria Les subvencions que s’atorguin d’acord amb aquestes Bases ho seran de conformitat amb el procediment de concurrència competitiva.

Article 5. Beneficiaris Podran sol·licitar subvencions els ajuntaments i entitats municipals descentralitzades (EMD) de les comarques de Lleida de menys de 400 habitants, segons les xifres oficials de població resultants de l’última revisió del Padró Municipal publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

Article 6. Import de les subvencions L’import de la subvenció per a cada actuació es determinarà segons els criteris de valoració establerts en l’article 13.L’import de les subvencions no serà superior al 90% del cost de l’actuació. S’estableix un límit màxim per a cada subvenció de 15.000 €. En cap cas la subvenció atorgada podrà ser superior a l’import sol·licitat.

Article 7. Compatibilitat de les subvencions Les subvencions atorgades en el marc d’aquest programa són compatibles amb l’obtenció de qualsevol subvenció destinada a la mateixa actuació atorgada per la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms i per altres administracions públiques.
En qualsevol cas, conjuntament amb les altres subvencions, les quantitats atorgades no podran excedir el cost de l’actuació.

Article 8. Aprovació i publicació de la convocatòria La convocatòria, aprovada per la Junta Rectora, es publicarà al Butlletí Oficial de la província de Lleida en forma d’extracte, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, que publicarà el seu text íntegre al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, d’acord amb el que estableix l’article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Article 9. Presentació de sol·licituds La sol·licitud de subvenció es farà per mitjà d’un formulari adreçat a la Presidència de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, d’acord amb el model que es troba a la web de l’IEI (http://www.fpiei.cat), que haurà de ser emplenat electrònicament.
Aquest formulari de sol·licitud i la documentació que s’hi hagi d’adjuntar s’haurà de presentar a través de la Tramesa genèrica de la plataforma EACAT, adreçant-ho a Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI).
Els documents que acompanyaran a la sol·licitud s’incorporaran a una única tramesa. Tots els documents que requereixin la signatura d’una autoritat hauran d’incorporar una signatura electrònica generada a partir d’un certificat electrònic que identifiqui al signant, ja sigui com a persona o en exercici del seu càrrec, d’acord amb el que es recull al decret de la Presidència de la Diputació de Lleida 4625/2018, de 29 d’octubre, de Política de signatura electrònica de la Diputació de Lleida i dels seus organismes dependents (https://seuelectronica.diputaciolleida.cat/normativamilloradaanuncipublic/categories).
Les sol·licituds aniran acompanyades de la documentació següent: - Pressupost de l’equipament a adquirir, desglossat en cas d’incloure més d’un element.
- Informe explicatiu de les característiques i les funcions de l’edifici sociocultural al qual va destinat l’equipament.
- En cas de tenir nuclis agregats, un certificat acreditant el nombre de nuclis reconeguts per l’INE.
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, el servei gestor requerirà l’interessat perquè ho esmeni o completi en el termini màxim i improrrogable de 10 dies, amb la indicació que si no ho fa es considerarà que ha desistit de la seva sol·licitud i s’arxivarà sense cap altre tràmit posterior.

Article 10. Termini de presentació de sol·licituds El termini de presentació de sol·licituds es determinarà en la convocatòria de subvencions.

Article 11. Instrucció de l’expedient L’ordenació i instrucció dels expedients es durà a terme per part de la Secció de Difusió Exterior de l’IEI.
Una comissió consultiva valorarà les sol·licituds i elaborarà la proposta de resolució.

Article 12. Comissió Consultiva La Comissió Consultiva serà nomenada per resolució de la Presidència de l’IEI i estarà formada per: - La Vicepresidència o la persona en qui delegui, que actuarà com a President/a.
- La Direcció de l’IEI.
- El/La Cap de la Secció de Difusió Exterior de l’IEI, que actuarà com a Secretari/ària.
- Un mínim de tres consellers/eres i un màxim de cinc.
La comissió podrà ser específica per a aquesta línia de subvencions o agrupar diverses línies de l’entitat. Podrà ser assessorada per personal tècnic quan escaigui.

Article 13. Criteris de valoració per a l’atorgament de les subvencions Els criteris segons els quals s’atorgaran les subvencions seran els següents: a) La necessitat de la infraestructura i el nivell d’incidència social de l’edifici: fins a 70 punts.
b) La viabilitat econòmica, entesa com la proporcionalitat entre el projecte proposat, el cost de l’actuació i les seves vies de finançament: fins a 30 punts.
A l’hora de fer la valoració es respectarà la corresponent dotació pressupostària i es tindran en compte el nombre de sol·licituds presentades en la convocatòria i els límits establerts en l’article 6.
Només s’atorgarà una subvenció per beneficiari i en la sol·licitud sols es pot referència a un únic equipament o bé. Si es presenta més d’una sol·licitud, únicament es tindrà en compte la que decideixi la Comissió Consultiva. Si es dona concurrència de sol·licituds entre un ens local i un organisme que en depengui, únicament es tindrà en compte la de l’ens local.
Aquells municipis que tinguin nuclis agregats de població podran presentar un màxim de dues sol·licituds, sempre que corresponguin a nuclis diferents.

Article 14. Reformulació de sol·licituds Abans que l’òrgan instructor formuli la proposta de resolució, i sempre que la subvenció que es pretén obtenir sigui inferior a la sol·licitada, l’entitat beneficiària, per iniciativa pròpia o a proposta de l’òrgan instructor, podrà demanar la reformulació de la sol·licitud. La reformulació tindrà com a objectiu ajustar els compromisos i les condicions de la subvenció amb especial referència al cost de l’actuació que es preveu realitzar.

Article 15. Termini de resolució i notificació de les sol·licituds El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la convocatòria serà de sis mesos a comptar des de la data d’acabament del termini de presentació de les sol·licituds.
El venciment del termini abans indicat sense que s’hagi notificat la resolució d’atorgament de la subvenció produirà efectes desestimatoris de la sol·licitud.

Article 16. Contingut i règim jurídic de la resolució de concessió de les subvencions La Junta Rectora de l’IEI és l’òrgan competent per resoldre el procediment d’atorgament de subvencions.

L’acord de la Junta Rectora esmentarà, obligatòriament, les dades següents: - Identificació del beneficiari.
- Determinació de l’actuació que es vol dur a terme.
- Cost de l’actuació que es preveu executar
- Crèdit pressupostari a què s’imputa la despesa.
- Import de la subvenció atorgada com una quantitat certa.
També indicarà la desestimació expressa de la resta de sol·licituds.

Article 17. Publicació dels acords de concessió de les subvencions Les subvencions concedides es comunicaran a la Base de Dades Nacional de Subvencions com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, donant compliment al principi de publicitat que esta previst als articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i l’article 4 de la Resolució, de 10 desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. Aquesta publicació es realitzarà abans que finalitzi el mes natural següent al de la seva producció.
Així mateix, es donarà publicitat de les subvencions atorgades a la seu electrònica i/o a les pàgines web de la Diputació de Lleida i de l’IEI, en els termes previstos a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
La concurrència als processos de concessió de subvencions implicarà l’autorització tàcita de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal i a la seva publicació, en els termes establerts a la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.

Article 18. Obligacions dels beneficiaris Les obligacions dels beneficiaris són les següents: 1. Executar les activitats objecte de la subvenció concedida.
2. Justificar la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat prevista en l’acord d’atorgament.
3. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer de la Diputació i d’altres entitats de control competents, amb el compromís d’aportar la documentació que sigui requerida.
4. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i qualsevulla altra documentació, en funció de la legislació sectorial que li sigui d’aplicació.
5. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts amb la finalitat de facilitar les actuacions de comprovació i control.
6. Comunicar, amb anterioritat a la justificació, l’obtenció d’altres subvencions o recursos que financin la mateixa actuació.
7. Acreditar que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
8. Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos per l’article 37 de la Llei general de subvencions

Article 19. Forma d’acceptació Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin aplicables.

Article 20. Obligació de publicitat Els beneficiaris hauran de donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament de la subvenció d’acord amb la obligació establerta per l’article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
En les actuacions subvencionades caldrà donar publicitat dels logos i de la difusió de la col·laboració de l’IEI i la Diputació de Lleida en els termes que estableix la Guia de Comunicació per als beneficiaris dels Ajuts de la Diputació de Lleida i el Manual del Programa d’Identificació Visual de la Diputació de Lleida amb les corresponents normes d’aplicació, publicades a l’adreça de la Pàgina Web (http://www.diputaciolleida.cat/l-diputacio/identitat-visual/).
A l’obligació d’acreditació de publicitat se li donarà compliment en el moment de presentar la justificació de l’actuació subvencionada mitjançant la presentació del document de “Declaració responsable de la publicitat”, segons model facilitat per l’IEI de la Diputació de Lleida, juntament amb la prova documental que doni fe del compliment d’aquest compromís.

Article 21. Termini d’execució i justificació Les actuacions per a les quals s’hagi obtingut subvenció s’executaran durant l’any natural de l’aprovació de la convocatòria.
La justificació de la realització de l’actuació es podrà formalitzar des de l’acabament de l’activitat i fins al final del primer trimestre de l’any següent al de l’aprovació de la convocatòria.
Aquests terminis no són prorrogables.

Article 22. Justificació de l’execució de l’actuació: import a justificar L’import total de les subvencions es lliurarà als beneficiaris prèvia justificació de la despesa. La despesa subvencionable a justificar serà la que es determini com a cost de l’actuació en l’acord d’atorgament i segons pressupost presentat amb la sol·licitud.
Si executada l’actuació, el seu cost definitiu és inferior al que es va determinar en l’acord d’atorgament, el beneficiari, en el moment de presentació de la justificació, podrà sol·licitar la reducció del cost de l’actuació i el manteniment íntegre de la subvenció, tot respectant l’article 6 d’aquestes Bases. En cas que l’import de la subvenció resultant superi el límit establert en l’article 6, el beneficiari haurà de sol·licitar la reducció que resulti d’aplicar el percentatge màxim respecte del cost definitiu de l’actuació i la renúncia voluntària a la part de l’ajut restant.

Article 23. Justificació de l’execució de l’actuació: compte justificatiu simplificat Per a la justificació de cada actuació subvencionada caldrà presentar el compte justificatiu simplificat, segons model normalitzat de l’IEI, per l’import íntegre del cost de l’actuació que consta en l’acord de resolució de la convocatòria per a cada subvenció.
Per a la justificació caldrà presentar una relació detallada de totes les factures, o documents equivalents i, en el cas de despeses realitzades per una administració, la relació detallada de la valoració i imputació de costos directes i indirectes.
Els documents acreditatius de l’execució de l’actuació hauran de tenir una data d’expedició corresponent a l’anualitat que es convoqui, hauran d’anar a nom de l’entitat beneficiària de la subvenció i hauran de presentar-se per mitjans electrònics.
L’IVA dels justificants quedarà exclòs de la subvenció si el beneficiari no és un consumidor final i se’l pot deduir. Aquesta casuística ha de constar en la memòria econòmica presentada.

Article 24. Acreditació de la contractació de l’actuació Si l’import de les despeses justificades és superior a les quantitats establertes per la Llei de Contractes del sector públic per al contracte menor, el beneficiari haurà d’acreditar la seva contractació mitjançant la certificació de l’expedient administratiu de contractació segons model normalitzat de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.
S’exceptuen de l’obligació indicada els casos en què, per les especials característiques de les despeses subvencionables, no existeixin en el mercat entitats suficients per atendre aquest requeriment o que la despesa s’hagi efectuat abans de l’atorgament de la subvenció.
Si l’elecció no ha recaigut en l’oferta econòmica més avantatjosa, caldrà motivar-ho amb una memòria justificativa.
L’acreditació de la contractació es farà efectiva mitjançant model de certificació facilitat per l’IEI.

Article 25. Comprovació i pagament El cost de l’adquisició que es justifiqui podrà ser objecte de comprovació en relació a la seva execució i valoració. A aquest efecte s’utilitzaran els preus mitjans de mercat, informes dels tècnics de l’IEI o qualsevol altre mitjà de prova que estigui admès en dret.
Una vegada s’hagi comprovat la correcta execució de la totalitat de l’actuació i s’hagi completat la justificació necessària, es procedirà al reconeixement de l’obligació i al pagament posterior a favor del beneficiari en els termes que es derivin de l’acord d’atorgament.
Amb caràcter previ al pagament de la subvenció es comprovarà que el beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions amb l’Agència Tributària, la Seguretat Social, la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms.
En els supòsits d’adquisicions contractades per delegació o encàrrec de gestió per part del beneficiari a altres administracions es podrà fer el pagament a l’administració contractant sempre que prèviament s’hagi obtingut l’autorització de l’IEI.
Les despeses de les diferents actuacions s’entendran executades amb la tramesa dels documents acreditatius. L’IEI, en l’exercici de les facultats de comprovació i de control financer, podrà requerir la justificació per part del beneficiari del pagament a tercers de les despeses de l’actuació.

Article 26. Revocació i renúncia de les subvencions En cas d’incompliment de l’obligació d’execució i de la correcta justificació per part del beneficiari dins el termini establert, l’Institut d’Estudis Ilerdencs realitzarà el requeriment previ a la revocació de la subvenció d’acord amb el que disposa l’art. 70.3 del Reglament de desplegament de la Llei general de subvencions.
Posteriorment, l’IEI procedirà a revocar total o parcialment les subvencions en el supòsit d’incompliment per part del beneficiaris de les obligacions establertes en aquestes Bases, especialment en els supòsits següents:

- Manca o retard en l’execució de l’actuació.
- Incompliment de l’obligació de justificar l’actuació realitzada en el termini previst a l’article 21.
- No acreditar l’obligació complementària de publicitat.
Tanmateix, el beneficiari té la possibilitat de renunciar a la subvenció presentant el model que es troba a la pàgina web de l’IEI (www.fpiei.cat). La renúncia serà aprovada mitjançant decret de Presidència de l’IEI.

Article 27. Protecció de dades personals La F.P. Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida com a responsable del tractament de les dades personals aportades pel sol·licitant, es fonamenta en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. En el seu compliment s’informa als interessats del següent: 1. Responsable del tractament: Diputació de Lleida, amb domicili al carrer del Carme, 26, 25007 de Lleida, Telèfon 973 249 200 i Correu electrònic: fpiei@diputaciolleida.cat
2. Delegat de protecció de dades: dpd@diputaciolleida.cat
3. Finalitat del tractament: les dades subministrades es destinen únicament a garantir el compliment d’allò establert a la legislació general de subvencions: Gestió, control, seguiment i justificació i pagament dels expedients de subvencions atorgades per l’Institut d’Estudis Ilerdencs. També es destinaran per donar compliment al que estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
4. Base jurídica del tractament: l’article 6.1.c sobre el tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament, del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016; La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
5. Procedència: els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades (EMD) del territori de les comarques de Lleida que sol·licitin i/o siguin destinataris de les subvencions.
6. Categories de dades personals: dades identificatives (noms, cognoms, DNI/NIF, adreça postal i electrònica, telèfon i signatura); dades de característiques personals; dades de circumstàncies socials; dades acadèmiques professionals; dades laborals; dades econòmiques, financeres i d’assegurances.
7. Cessions de dades: les dades subministrades podran ser cedides en els casos següents: - A la resta de sol·licitants o els seus representants legals, quan així ho reclamin al plantejar reclamacions o interposició de recursos contra l’acte d’adjudicació.
- Als membres de la corporació que ho sol·licitin; als jutjats i tribunals, per als efectes de resolució dels recursos judicials que es pugin interposar; al Ministeri fiscal, al Síndic de Greuges i al Síndic de Comptes, , en tant que sigui necessari per a l’exercici de les seves funcions.
- A les persones que ho demanin acollint-se al que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- A l’Agencia Estatal d’Administració Tributaria, a la Tresoreria General de la Seguretat Social, a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals per tal d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves obligacions.
- A la Base de Dades Nacional de Subvencions, en tant que Sistema Nacional d’Informació de Subvencions.
- Al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al Web Corporatiu, a la Seu Electrònica i al Portal de Transparència de la FP Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida.
No hi ha previstes transferències internacionals de les dades.
8. Mesures de seguretat: la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objectiu d’evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat tant com es pugui i sempre segons l’estat de la tècnica.
9. Termini de conservació de les dades: les dades es conservaran durant el temps necessari per a acomplir amb la finalitat per a la que es van obtenir, en l’exercici de les funcions i competències del responsable, i en tot cas, durant les terminis necessaris per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar.
La documentació que suporta les dades subministrades es conservaran als arxius de la Diputació de Lleida de forma indefinida, per als únics efectes de la seva conservació conforme a allò disposat a la legislació sobre arxius del sector públic i a la legislació sobre patrimoni documental cultural.
10. Drets: la persona usuària podrà en tot moment, exercitar els drets d’accés a les seves dades, així com també a la seva rectificació. També podrà demanar l’oposició, limitació del tractament, la portabilitat de les dades i la supressió mitjançant sol·licitud escrita a l’E-Mail del responsable del tractament de dades fpiei@diputaciólleida.cat o del Delegat de Protecció de dades personals dpd@diputaciolleida.cat .
11. Efectes: la falta de subministrament, per part del sol·licitant, de les dades personals requerides, al constituir un requisit legal, donarà lloc a la seva exclusió del procediment.
Així mateix pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva Seu Electrònica a: www.apd.cat

Article 28. Interpretació de les Bases Correspon a la Junta Rectora la interpretació i el desenvolupament d’aquestes Bases.

Article 29. Normativa supletòria En tot el que no es preveu en aquestes Bases seran d’aplicació les Bases generals d’atorgament de subvencions de la Diputació de Lleida; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei abans indicada.

Article 30. Vigència Aquestes Bases regeixen des de l’endemà de la publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació.
Lleida, a la data de la darrera de les signatures El president, Joan Talarn Gilabert L’oficial major, Neus Roura Serra