Oberta la convocatòria de les Estades Internacionals per a la Creació Contemporània 2021

31/05/2021
Compten amb el suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i tindran el seu espai neuràlgic al Centre d’Art i Natura de Farrera

El programa de les Estades Internacionals per a la Creació Contemporània (EICC), que compta amb el suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), té com a objectiu possibilitar a artistes nascuts o residents a la demarcació de Lleida el desenvolupament de projectes artístics en altres centres d’art i cultura contemporània d’àmbit internacional, específicament europeu, així com acollir residències d’artistes d’altres països al Centre d’Art i Natura de Farrera.

Amb aquest programa d’estades, que s’inicia aquest 2021, es vol donar suport a creadors del context lleidatà, a la seva internacionalització i professionalització, oferint-los una oportunitat d’aprenentatge de noves metodologies i tècniques, així com d’ampliació de la seva xarxa de contactes amb agents exteriors. D’altra banda, també ha de servir de pont per acollir pràctiques de creadors d’altres procedències per enriquir el context artístic local i enfortir les relacions de cooperació cultural entre institucions artístiques a escala europea.

La mobilitat dels creadors/es és una eina bàsica per a la formació i desenvolupament dels llenguatges artístics. La mobilitat creativa implica evolució i revolució.

Aquests intercanvis es realitzen habitualment gràcies a acords amb centres internacionals d’art i cultura contemporània de diferents tipus, i les residències tenen una durada d’un mes, que inclouen un allotjament, una dotació per a transport, manutenció i producció, i la possibilitat de realitzar una presentació pública del projecte desenvolupat, al lloc d’acollida i/o al d’origen.

Aquesta convocatòria de les EICC 2021 es regirà per les següents bases:

Primera

El Centre d’Art i Natura (CAN) de Farrera, amb el suport i col·laboració de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), convoca dues EICC, per tal de promoure la investigació i la creació en el camp de les arts escèniques i en el de les arts plàstiques i visuals.

Segona

Poden optar a la convocatòria artistes nascuts a la demarcació de Lleida o residents de qualsevol nacionalitat que hi treballin, que desenvolupin projectes lligats a la creació contemporània. Hauran de ser projectes en curs o inèdits.

Tercera

Les Estades Internacionals per a la Creació Contemporània comporten una estada per investigar i treballar als centres següents:

-          El centre d’acollida per a projectes en el camp de les arts escèniques serà l’UFA Fabrik de Berlin (Alemanya) i l’estada s’haurà de desenvolupar entre el 27 de setembre i el 23 d’octubre de 2021, amb un pressupost de 1.950 €, que serà abonat a l’artista, per part del CAN de Farrera, un cop conegut el veredicte del jurat, i que cobreix les despeses de desplaçaments, manutenció i altres despeses de producció.

-          El centre d’acollida per a projectes en el camp de les arts plàstiques i visuals serà La Chambre d’Eau de Le Favril (regió Alts de França) durant el mes d’octubre, amb un pressupost de 1.200 €, que serà abonat a l’artista, per part del CAN de Farrera, un cop conegut el veredicte del jurat, i que cobreix les despeses de desplaçaments i altres despeses de producció.

Quarta

Les Estades Internacionals per a la Creació Contemporània són individuals i intransferibles.


Cinquena

L’estada a La Chambre d’EAU ofereix allotjament individual, manutenció completa i espais adequats per a la creació.


L’estada a l’UFA Fabrik ofereix allotjament individual i espais adequats per a la creació. Les despeses de manutenció aniran a càrrec de l’artista, amb el corresponent increment del pressupost assignat que figura a la base tercera.


Paral·lelament, aquests dos centres facilitaran l’estada a dos creadors que ells determinin, al Centre d’Art i Natura de Farrera, en aquestes mateixes condicions.


Sisena

Les persones interessades en les EICC han de presentar la documentació que tot seguit es detalla:

Un sol dossier en PDF (màxim 100 Mb) que contingui:


·         Projecte a desenvolupar durant l’estada al centre, que inclogui títol, descripció i calendari d’execució previst, amb l’anunci clar en la primera plana de si s’opta per la beca d’arts plàstiques i visuals/La Chambre d’Eau o per la d’arts escèniques/UFA Fabrik.

·         Reproducció del DNI o del passaport.

·         Currículum actualitzat i amb les dades personals: nom complet, adreça, telèfon, correu electrònic…

·         Recull breu de projectes recents.


Es pot afegir a aquesta documentació qualsevol altra informació que es consideri rellevant per al projecte que es presenta.


Setena

El termini de presentació d’originals que concursen a les Estades Internacionals per a la Creació Contemporània finalitzarà el 30 de juny de 2021.

Vuitena

La documentació dels projectes que optin a les Estades Internacionals per a la Creació Contemporània s’han de presentar per correu electrònic a:  artinatura@farreracan.cat


Novena

La data del veredicte d’atorgament de les EICC serà dins els 15 dies següents al termini de presentació, i es comunicarà directament, des del Centre d’Art i Natura de Farrera a les persones guanyadores, i a la resta de participants, per correu electrònic.

Desena

El jurat que valorarà els projectes presentats, i que opten a una de les Estades Internacionals per a la Creació Contemporània estarà format per:

 

-          Pere Báscones, president dels Amics del Centre d’Art i Natura de Farrera.

-          Estefania Rufach, vicepresidenta de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

-          Anselm Ros, tècnic responsable d’art i exposicions de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

 
Onzena

El veredicte del jurat, adjudicant o declarant desert el concurs, serà inapel·lable.

 

Dotzena

Obligacions de les persones que realitzin les Estades:

 

-          Complir les normes generals i particulars que es puguin donar des de qualsevol dels centres que participen en aquest programa de les Estades.

-          Presentar al Centre d’Art i Natura de Farrera el projecte realitzat i acabat, al final de la residència i en la data acordada conjuntament durant l’estada.

-          Lliurar al Centre d’Art i Natura de Farrera una memòria, en PDF, del treball realitzat, que inclogui un petit informe de l’experiència personal en el termini de tres mesos després de l’estada.

-          Deixar constància de la participació del Centre d’Art i Natura de Farrera i de l’Institut d’Estudis Ilerdencs en qualsevol mena de publicació, sigui en el suport que sigui, que es realitzi en relació amb el projecte derivat de la beca obtinguda, mitjançant la inclusió dels logotips corresponents, precedits de l’expressió «Amb la col·laboració de».


Tretzena

Les persones guanyadores de cadascuna de les Estades es comprometen a fer els desplaçaments a les residències prioritàriament per terra, amb l’objectiu de deixar la mínima petjada ecològica possible.


Catorzena

Els projectes guanyadors de les EICC seran presentats a Farrera, preferentment dins de l’any de la convocatòria. L’IEI es reserva l’opció de programar una exposició, o el tipus d’acte que millor s’escaigui, per presentar-los a la ciutat de Lleida, així com les de creadors forans acollits al CAN de Farrera, en el marc d’aquest programa.

Quinzena

La participació a la convocatòria de les Estades Internacionals per a la Creació Contemporània comporta l’acceptació de totes i cadascuna de les bases.